وبینار طراحی مفهومی شبکه ملی آب

وبینار طراحی مفهومی شبکه ملی آب:

با رویکرد توسعه سواحل و مقابله با بحران آب

محورهای وبینار:

لزوم و ضرورت تشکیل شبکه ملی آب

انطباق طرح با طرح های ملی کشور 

تشریح فعالیت های انجام شده

نظرات