الزامات قانونی و رده بندی طراحی و ساخت شناورها

ارائه الزامات قانونی و رده بندی طراحی و ساخت شناورها با رویکرد شناورهای چند زیست

معرفی موسسه رده بندی ایرانیان

روال رده بندی شناورها

معرفی الزامات ملی و بین المللی، قوانین و مقررات کلاس رده بندی

معرفی الزامات قانوی و رده بندی شناورهای چند زیست

مدرس دوره: سرکار خانوم مهندس الهه زهدی مدیر R&D موسسه رده بندی ایرانیان

نظرات