درخواست نیاز فناورانه جدید

در این قست شما می تواند نیازهای فناورانه گزارش شده به اپسی را مشاهده کنید. این نیازها در حوزه های مختلف بخش بندی شده است و شما می توانید، توضیحات مربوط به هر بخش را بصورت جداگانه مشاهده نمایید.

تصویر نیاز فناورانه