گروه اسکاپ

- ایده ما:

اسکوتر دریایی مورد بحث، نمونه‌ای ساخته شده بوده است که وظیفه‌ی این گروه بهبود و توسعه‌ی محصول مورد نظر بوده است. اهم فعالیت‌های انجام شده آورده شده است. در راستای بهبود وضعیت کلی پروژه و مشکلات تشخیص داده شده، هدف‌های زیر در نظر گرفته شد: الف) بهبود سیستم فرمان ب) بهبود قوه‌ی محرقه پ) قابل حمل کردن بدنه ج) بهبود وضعیت مکان باتری د) چند تکه کردن تیوپ

- حوزه فعالیت ما:

این محصول یک کاربرد عمومی در ساخت شناورهایی با کلاس‌های مختلف دارد و بنابر نیاز پیشران‌های گوناگون در بخش هدایت و کنترل قابلیت اختصاصی سازی متناسب با الزامات همان پیشران را دارد تا در آن مورد استفاده قرار گیرد.

- مشتریان پیش بینی شده:

از صندوق‌های سرمایه گذاری پژوهش و فناوری و مرکز نوآوری باز دریایی و امکانات مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی همکار مرکز نوآوری باز دریایی سابقه اجرا و درآمدزایی: دو سال

- سرمایه مورد نیاز:

15 میلیون تومان