بسپار سازان ماندگار

بسپار سازان ماندگار تیمی تولیدی- بازرگانی که در صنعت مواد اولیه و کامپوزیت فعال بوده و با بومی سازی محصولات سعی در رفع نیازهای کشور دارد. محصولات تولیدی این شرکت در صنایع هوایی، دریایی، خودرویی، ساختمانی و ... مورد استفاده قرار می گیرند.