نصر

- ایده ما:

در هر سفر دریایی بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده لازم است داده‌های مختلف ورود یک پیشران در بخشی با سرعت بالا پردازش شده که برخی تصمیمات کنترلی به صورت اتوماتیک اعمال شده و قسمتی از آنها به بخش ناوبری ارسال گردند. مجموعه چند برد الکترونیکی محلی و محاسبه کننده‌ی اصلی طراحی شده‌ی بومی این فرایند را به عهده خواهند داشت.

- حوزه فعایت ما:

این محصول یک کاربرد عمومی در ساخت شناورهایی با کلاس‌های مختلف دارد و بنابر نیاز پیشران‌های گوناگون در بخش هدایت و کنترل قابلیت اختصاصی سازی متناسب با الزامات همان پیشران را دارد تا در آن مورد استفاده قرار گیرد.

- سابقه اجرا و درآمدزایی:

اوردیبهشت 1395

- مشتریان پیش بینی شده:

صنایع دفاعی مرتبط با حوزه ی دریا؛ شرکت های خصوصی که به صورت علمی و فارغ از امور بازرگانی در صنعت دریایی فعالیت دارند و تعامل با شرکت های فعال در کشورهای همسایه به ویژه قطر و عمان مشتریان پیش بینی شده برای این سبد از محصولات شرکت هستند. - سرمایه مورد نیاز: حداقل سرمایه مورد نیاز 600 میلیون تومان