اولین رویداد جذب ایده مرکز نوآوری باز دریایی

اولین رویداد جذب ایده در حوزه شناورهای چند زیست توسط مرکز نوآوری باز دریایی برگزار میشود

   صاحبان ایده میتوانند ایده های بر اساس محورهای رویداد  از طریق تارنما appsea.ir  برای مرکز نوآوری باز دریایی ارسال کنند. 

ورود برای ایجاد حساب کاریری در تارنما اپسی ابتدا اقدام نمایدhttps://appsea.ir/login

 

نظرات