دومین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

مرکز نوآوری باز دریایی (اپسی) در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید حضور دارد. در صورت تمایل می توانید برای گفتگو با تیم های مرکز حضور به هم رسانید

نظرات