نیازهای فناورانه

در این قست شما می تواند نیازهای فناورانه گزارش شده به اپسی را مشاهده کنید. این نیازها در حوزه های مختلف بخش بندی شده است و شما می توانید، توضیحات مربوط به هر بخش را بصورت جداگانه مشاهده نمایید.

عنوان کد نیاز دسته بندی پیوست جزئیات
طراحی و ساخت ربات خزه زدا برای شناورها N610 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
سیستم رانش الکتریکی قایق N609 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
مزرعه سیار پرورش ماهی N608 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
ربات‌های غذاده ماهیان تحت پرورش N607 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
سامانه رهگیری آبزیان N606 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
طراحی و ساخت پمپ انتقال دهنده ماهی N605 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
طراحی و ساخت انواع قفس‌های دریایی N604 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
طراحی و ساخت ربات زیرسطحی تحقیقاتی N603 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
بویه تحقیقاتی N602 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
پهپاد تحقیقاتی N601 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
بویه تحقیقاتی N602 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
طراحی و ساخت ربات زیرسطحی تحقیقاتی N603 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
طراحی و ساخت انواع قفس‌های دریایی N604 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
طراحی و ساخت پمپ انتقال دهنده ماهی N605 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
طراحی و ساخت ربات خزه زدا برای شناورها N610 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
مزرعه سیار پرورش ماهی N608 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات
ربات‌های غذاده ماهیان تحت پرورش N607 رباتیک دریافت فایل PDF مشاهده جزئیات