اطلاعات نیاز N609

کد عنوان حوزه
N609 سیستم رانش الکتریکی قایق رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
از جمله فشارهای وارده بر اکوسیستم تالاب ساحلی انزلی، علاوه بر ورود پسابهای خانگی و صنعتی و دفع پسماندها در حاشیه تالاب و نیز تغییر کاربری و کاهش عمق تالاب، تردد قایق های موتوری در آبراهه های این تالاب از جمله عواملی است که بر کیفیت اکوسیستم تالاب انزلی اثرات سوء دارد. ریزش بنزین و روغن و نیز تعویض قطعات موتورهای بنزینی آلودگی های نفتی و مواد روغنی را در اعماق آبراهه ها گسترش می دهد. همچنین سروصدای ناشی از احتراق این موتورها امنیت زیستگاهی را برای جانوران برهم زده و اختلال در امر زادآوری و تغذیه آنها پدید می آورد. همچنین به واسطه رفتار گونه های جاندار در برابر این فشارها، ترکیب جمعیتی و جوامع زیستمندان تالاب ممکن است دستخوش تغییر شود. این امر از آنجا اهمیت می یابد که متحرک بودن منشاء این آلودگی ها بر خلاف محل‌های دفع پسماند و یا ورودی های فاضلاب که در یک نقطه ی ثابت قرار دارند، پیامدهای محیط زیستی را در اقصی نقاط تالاب گسترش می دهد. یکی از راهکارهای دوست‌دار محیط زیست برای کاهش یا حذف این پیامدها، جایگزین کردن موتورهای بنزینی با نوع برقی آن است.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
راندمان بالا در تمام سرعت ها قابليت اطمينان بالا نويز صوتي پايين وزن وحجم کم تعمير و نگهداري ساده کنترل سرعت در رنج وسيع داشتن صرفه اقتصادی خدمات پشتیبانی
استانداردها و تاییده های لازم
INSO-21471
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست کارخانه‌ای تست آزمایشگاهی و میدانی سیستم رانش
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.