اطلاعات نیاز N603

کد عنوان حوزه
N603 طراحی و ساخت ربات زیرسطحی تحقیقاتی رباتیک
تشریح نیاز فناورانه
به منظور دسترسی به بستر دریا و نمونه برداری از آن طراحی و ساخت سامانه هدایت‌پذیر زیرسطحی با استفاده از سنسورهای صوتی و اپتیکی ضروری می‌باشد.
اهداف و انتظارات از راه حل های پیشنهادی
قابلیت بکارگیری جهت بررسی ذخایر موجود در بستر دریا مطالعات رفتارشناسی آبزیان
استانداردها و تاییده های لازم
استانداردهای دریایی استانداردهای زیست محیطی
نحوه ارزیابی خروجی پروژه
تست آزمایشگاهی نمونه اولیه در حوضچــه و پس از اطمینان از صحت عملکرد، تست عملیاتی نمونه نهایی در دریا
الزامات و محدودیت های فنی
الزامات و محدودیت‌های فنی مورد نظر محصول متعاقباً از طریق صاحب نیاز فناورانه و با هماهنگی مرکز نوآوری باز دریایی اعلام خواهد شد.